KTO NIE PŁACI ZA STUDIA? - TUITION FREE

Photo illustrating the news item

Poniżej znajduje się lista osób, które studiują BEZPŁATNIE (studia stacjonarne w języku polskim)

Below is the list of people who study TUITION FREE (only full-time studies in Polish)


[PL]

STYPENDYŚCI NAWA, którzy ukończyli kurs przygotowawczy i załączą decyzję o przyznaniu stypendium (skierowanie na studia), umowę z NAWA, certyfikat ukończenia kursu. W ocenach należy jednak podać oceny ZE ŚWIADECTWA MATURALNEGO.

POSIADACZE:

KARTY POLAKA lub POLSKIEGO POCHODZENIA
KARTY STAŁEGO POBYTU,
KARTY REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE
OBYWATELE KRAJU CZŁONKOWSKIEGO UE, EFTA, KTÓRZY MIESZKAJĄ NA TERENIE POLSKI i załączą potwierdzenie (zameldowanie)
CERTYFIKATU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE C1 wydanego przez Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego
MAŁŻONKOWIE, WSTĘPNI LUB ZSTĘPNI OBYWATELA POLSKIEGO
UCHODŹCY

PEŁNA LISTA dot. podstaw prawnych na podstawie których studia są bezpłatne:
link: isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
art. 324 ustęp 1


[ENG]

NAWA SCHOLARSHIP HOLDERS who finished preparatory course and attach to their documents the decision on scholarship award, agreement with NAWA, certificate of course completion. In the grades section they have to write grades from their HIGH SCHOOL GRADUATION CERTIFICATE OR EXAMS

OWNERS OF:

KARTA POLAKA or PROOF OF POLISH ROOTS
PERMANENT RESIDENCE CARD,
LONG-TERM EU RESIDENCE CARD,
CITIZENS OF EU, EFTA COUNTRY, WHO CURRENTLY LIVE IN POLAND and attach proof
C1 POLISH LANGUAGE CERTIFICATE

FULL LIST OF REGULATIONS LEADING TO TUITION-FREE STUDIES:
link: konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2020/06/act-of-20-july-2018-the-law-on-higher-education-and-science.pdf
article 324 point 1

2020-07-02